CRM در آزمایشگاه ها

CRM در آزمایشگاه ها

نتایج دقیق آزمایش ها، انتظاری است که همه افراد از یک آزمایشگاه دارند. پزشکان و متخصصان علوم آزمایشگاهی معتقد هستند که مردم آنها را بر اساس خدمات ارائه شده و نحوه آزمایش قضاوت می کنند. معیار هایی مانند: سرعت نمونه گیری، بازده فرایند نمونه گیری و توانایی آزمایشگاه ها در پاسخگویی به سوالات آنها و رسیدگی به درخواست های خاص برای مشتریان بسیار با اهمیت مو میزان رضایت مشتری

 • ارسال مطالب و اطلاعات آموزشی برای مشتریانی که مبتلا به بیماری های خاصی می باشند
   
 • 3. ایجاد فرصت های کسب و کار جدید
  • حفظ اطلاعات در نرم افزار CRM پس از ساعات کاری
  • تعامل با افراد سازمان بدون از دست دادن اطلاعات
  • مدیریت آزمایشگاه های کوچک، متوسط و بسیار مجهز با ایجاد فرصت های جدید
    
  4. نظارت بر رضایت مشتری
  • کاهش میزان خطاها در آزمایشگاه
  • دریافت دیدگاه های مراجعه کنندگان با استفاده از کارت گزارش
  • استفاده بیشتر از قابلیت های بازاریابی جهت مدیریت رشد و آگاهی
  • ارائه اطلاعیه های خودکار مانند اطلاعیه ایمیل
  • استفاده از قابلیت های داشبورد جهت نظارت کلی بر روند کسب و کار